Warunki sprzedaży ratalnej aparatu ortodontycznego

  1. Sprzedaży ratalnej podlega wyłącznie aparat ortodontyczny, koszty leczenia retencyjnego oraz  wizyt kontrolnych nie podlegają sprzedaży ratalnej.
  2. W dniu założenia aparatu zostaje zawarta umowa między Dentx Centrum Zdrowego     Uśmiechu Spółka Z.o.o. Sp. K. ( Sprzedawca), a pacjentem lub rodzicem, opiekunem prawnym pacjenta (Kupujący).
  3. Koszt aparatu ortodontycznego zostaje rozłożony na maksymalnie 12 miesięcznych rat.
  4. Wysokość I raty stanowi nie mniej niż 20 % wartości całego aparatu, płatnej w kasie Sprzedawcy w dniu zawarcia umowy.
  5. Pozostałe raty są płatne w kasie Sprzedawcy lub przelewem na konto Sprzedawcy, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (potwierdzenia wykonania przelewu należy wysłać na adres mailowy recepcja@dentx.eu)
  6. Raty za aparat mogą być płatne przy wizytach kontrolnych. W sytuacji, gdy wizyta kontrolna odbywa się rzadziej niż co miesiąc kupujący jest zobowiązany do zapłaty dwóch rat (rata z bieżącego miesiąca i z poprzedniego)
  7. W wypadku zwłoki w zapłacie co najmniej dwóch rat, Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy sprzedaży ratalnej i żądania uiszczenia całej, pozostałej części ceny sprzedaży. Kupujący zobowiązuje się wówczas zapłacić Sprzedającemu karę umowną wysokości 20 % wartości przedmiotu sprzedaży.